Algemene voorwaarden

Definities en toepassingen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op
alle overeenkomsten die de gebruiker van deze algemene voorwaarden,
verder te noemen opdrachtnemer, doet aan of sluit met derden,
verder te noemen opdrachtgever.
1.2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijk aangegane
overeenkomst worden afgeweken. Deze afwijkingen hebben geen
bindende werking op andere overeenkomsten met opdrachtgever.
1.3. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden
werd gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze
voorwaarden op latere overeenkomsten tussen opdrachtgever en gebruiker.
1.4. De voorwaarden worden aangeduid als cumelavoorwaarden.
Aanbiedingen en termijnen
2.1. Alle offertes zijn een vrijblijvend aanbod.
2.2. Overeengekomen termijnen zijn nimmer fatale termijnen en geven
in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is
overeengekomen.
2.3. Overeenkomsten kunnen namens opdrachtnemer alleen aangegaan
worden door daartoe bevoegde personen. Afspraken met bij de
uitvoering van het werk werkzame medewerkers van opdrachtnemer
binden de opdrachtnemer niet. Op eerste verzoek van opdrachtgever
zal opdrachtnemer aangeven wie binnen het bedrijf van opdrachtnemer
bevoegd zijn tot het aangaan van overeenkomsten.
Rechten industriële en intellectuele eigendom
3. Alle door opdrachtnemer verstrekte tekeningen en andere bescheiden
blijven eigendom van opdrachtnemer; tevens geldt onverkort zijn
auteursrecht.
Betaling en prijzen
4.1. Alle overeengekomen prijzen zijn, behoudens wanneer zulks expliciet
anders is vermeld, exclusief omzetbelasting.
4.2. Bij overschrijding van de normale arbeidstijden op werkdagen, bij
arbeid op zaterdagen en op zon- en feestdagen, dit alles op verzoek
van opdrachtgever, zal opdrachtnemer een toeslag op de overeengekomen
prijzen in rekening brengen, welke evenredig is met de extra
hieruit voortvloeiende kosten.
4.3. Bij gebrek aan een reeds overeengekomen vaste prijs geschiedt
de vaststelling van de prijs voor de uitgevoerde opdracht volgens de
na voltooiing gebleken omvang der verrichte werkzaamheden en geleverde
of verbruikte materialen, op basis van de voor het begin van de
werkzaamheden door partijen overeengekomen tarieven, of bij gebreke
van zodanige vaststelling, op basis van de ten tijde van de oplevering
van het werk ter plaatse geldende tarieven.
4.4. In het geval van meerdere opdrachtgevers, zijn zij allen hoofdelijk
aansprakelijk voor de nakoming van de contractuele verplichtingen.
4.5. Het in het voorgaande lid bepaalde is tevens op een gedeeltelijk
uitgevoerde opdracht van overeenkomstige toepassing.
4.6. Opdrachtnemer is gerechtigd opdrachtgever aanvangskosten in
rekening te brengen.
4.7. Opdrachtnemer is gerechtigd voor uitvoering van de overeenkomst
zekerheid te verlangen van opdrachtgever voor de nakoming van de
betalingsverplichtingen.
4.8. Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijging van kostprijsbepalende
factoren die zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst,
doch voor de op/aflevering, aan opdrachtgever door te berekenen. Indien
opdrachtnemer dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van de
overeenkomst, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden,
van welk recht hij gebruik moet maken binnen 8 dagen na kennisgeving
van de prijsverhoging. Ontbinding van de overeenkomst op
deze wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling.
Termijn van uitvoering
5.1. De opdracht dient te worden uitgevoerd binnen een door partijen
overeen te komen termijn.
5.2. Opdrachtnemer voert de opdracht uit op de wijze en gedurende
een binnen de overeengekomen termijn gelegen tijd, welke hem, rekening
houdende met de belangen en voor zoveel mogelijk met de desbetreffende
wensen van opdrachtgever, daartoe geschikt voorkomen. Het
tijdstip van de uitvoering van de opdracht wordt door opdrachtnemer
tijdig aan opdrachtgever medegedeeld.
Overmacht
6.1. Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen
op te schorten voor de duur van een overmachtsituatie.
6.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid die
ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te
verwachten was en buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer ligt.
Daaronder wordt mede verstaan: overheidsmaatregelen, bijzondere
weeromstandigheden, stakingen, vervoersstremmingen, ziekte, onlusten
en/ of oorlogen, en een toerekenbare tekortkoming in de nakoming
en/of overmacht aan de zijde van die personen waarvan opdrachtnemer
afhankelijk is voor de fabricage en/of levering van producten.
6.3. Overmacht kan nimmer grond zijn voor schadevergoeding aan
opdrachtgever.
Vergunningen, ontheffingen
7.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen
en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te
voeren tijdig en met de juiste inhoud verkregen zijn.
7.2. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen onderling anders overeenkomen,
mits schriftelijk vastgelegd.
Wijzigingen in het werk en omstandigheden
8.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minder
werk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt
met de werkelijkheid;
c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken;
d. de normale werktijd, met meer dan 10% wordt overschreden.
8.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende
factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt
verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de
prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de
overeenkomst.
8.3. Indien tijdens de uitvoering onvoorziene omstandigheden blijken
die niet door opdrachtgever schriftelijk zijn medegedeeld en ook niet
zonder onderzoek visueel waarneembaar waren voor opdrachtnemer
ten tijde van het opnemen van het werk ter plaatse, zoals - bijvoorbeeld
- zich onder het maaiveld bevinden van stenen of andere objecten,
funderingsresten of moerassige gedeelten of andere grondsoorten dan
zichtbaar aan de oppervlakte, heeft opdrachtnemer het recht de prijs
aan te passen in verband met de extra kosten die uit deze onvoorzienbare
omstandigheden voortvloeien. Gaat opdrachtgever hier niet mee
akkoord dan is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst bij aangetekende
brief met onmiddellijke ingang te ontbinden. Opdrachtgever is in
dat geval niet gerechtigd tot het vorderen van enige schadevergoeding,
opdrachtnemer is wel gerechtigd over te gaan tot een afrekening op
grond van art. 7:764 lid 2.
8.4. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft,
mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het verschil van de
saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet
voor minderwerk dat gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.
Verplichtingen opdrachtgever
9.1. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens verstrekt, mag
opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding
hierop baseren. Schade voortvloeiend uit onjuistheid of onvolledigheid
van deze gegevens komt voor rekening van opdrachtgever.
9.2. Opdrachtgever is verplicht onderzoek te plegen naar, en opdrachtnemer
schriftelijk in te lichten omtrent alle omstandigheden, waaronder
de ligging en aanwezigheid van obstakels, kabels, leidingen en
overige aanwezige belemmeringen en risico’s zoals de toestand van
de bodem en (grond)waterstand, risico’s voor derden (bijvoorbeeld bij
spuitwerkzaamheden), en perceelsbeperkingen (waterwingebied, natuurbeschermingsgebied
etc).
9.3. Opdrachtgever dient in geval van werkzaamheden waarbij ondergrondse
obstakels geraakt kunnen worden, ten minste vijf werkdagen
voor aanvang van de werkzaamheden een melding bij het Kadaster
uit te (laten) voeren. Opdrachtgever dient er zelf op toe te zien dat alle
betrokken kabel- en leidingbeheerders reageren. Opdrachtgever stelt
opdrachtnemer de resultaten van dit onderzoek ter hand voor aanvang
van de werkzaamheden.
9.4. Indien opdrachtgever niet heeft voldaan of kan voldoen aan het gestelde
in de artikelen 9.1 en 9.2, dient hij dit onmiddellijk, doch uiterlijk
vijf werkdagen voor aanvang van de overeenkomst, aan opdrachtnemer
schriftelijk aan te geven. Opdrachtnemer zal in dat geval zelf op
kosten van opdrachtgever het benodigde onderzoek instellen.
9.5. Indien opdrachtgever niet in de vorige leden bedoelde informatie heeft
verschaft, danwel niet aan de in artikel 9.2 bedoelde verplichting heeft voldaan,
vrijwaart hij opdrachtnemer voor alle schade die voort kan vloeien uit
het raken of beschadigen van ondergronde obstakels in de ruimste zin des
woords, alsmede de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
9.6. Wanneer opdrachtnemer en opdrachtgever van mening verschillen
over de vraag of weers- en/of werkomstandigheden een negatieve
invloed op het werk kunnen hebben, is opdrachtnemer gerechtigd het
werk niet uit te voeren, zonder dat daaruit enige plicht tot schadevergoeding
voorvloeit. Mocht opdrachtnemer het werk, op uitdrukkelijk
verzoek van opdrachtgever wel uitvoeren, dan is de uitvoering van het
werk voor risico van opdrachtgever en is opdrachtgever nimmer gerechtigd
tot enige schadevergoeding, mochten de werkzaamheden een
negatief resultaat hebben.
9.7. Opdrachtgever is verplicht alle beletselen weg te nemen, alsmede
opdrachtnemer in te lichten omtrent alle omstandigheden welke tot gevolg
hebben of kunnen hebben dat de opdrachtnemer niet in staat is de
opdracht in de in artikel 5.1 bedoelde tijd van uitvoering zo snel en goed
mogelijk, alsmede zonder schade uit te voeren.
9.8. Opdrachtgever draagt ervoor zorg dat het terrein waar de overeenkomst
wordt uitgevoerd goed bereikbaar is volgens het inzicht van
de opdrachtnemer.
9.9. Opdrachtgever is gehouden de schade ontstaan door niet naleving
van de in het voorgaande lid bedoelde verplichtingen, door hem aan
de opdrachtnemer veroorzaakt, te vergoeden. De nieuwe uitvoering
van het werk geschiedt wanneer de planning van opdrachtnemer dit
toelaat.
9.10. Indien door opdrachtgever aangeleverde materialen op enigerlei
wijze vervuild blijken te zijn, waardoor opdrachtnemer extra kosten
moet maken, zijn de kosten voor rekening van opdrachtgever.
9.11. Door opdrachtgever aangedragen of in opdracht van opdrachtgever
af te voeren zaken blijven eigendom en dus voor rekening en risico
van opdrachtgever.
9.12. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle vorderingen
tot vergoeding van (gevolg)schade berokkend aan niet zichtbare eigendommen,
als kabels en leidingen, tenzij de ligging daarvan aan
opdrachtnemer tijdig en juist en duidelijk was aangegeven, zoals omschreven
in de artikelen 9.1 t/m 9.3.
9.13. Tenzij anders is overeengekomen is opdrachtgever verantwoordelijk
voor het eventueel afvoeren van bij de uitvoering van de overeenkomst
vrijgekomen zaken zoals grond en afval.
9.14. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van gegevens
over de (milieu) kwaliteit van de door opdrachtnemer te ontgraven
of te bewerken bodems, dan wel van het door opdrachtnemer te vervoeren
materiaal.
9.15. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het
ontbreken van in artikel 7 benodigde vergunningen dan wel in 9.14
vereiste gegevens.
9.16. De kosten van bemonstering en analyses van te ontgraven, te
vervoeren, te bewerken of te storten zaken zijn voor rekening van de
opdrachtgever, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.
Oplevering van het werk
10.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt
opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat
gedeelte als opgeleverd beschouwd;
c. opdrachtnemer aan opdrachtgever schriftelijk heeft meegedeeld
dat het werk voltooid is en opdrachtgever niet binnen
14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt
of het werk al dan niet is goedgekeurd;
d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine
gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen
kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname
van het werk niet in de weg staan.
10.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit
onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer.
10.3. Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan zal hij opdrachtnemer
in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. Hij dient
opdrachtnemer hierbij een redelijke termijn te gunnen. De bepalingen
van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.
Huur
11.1. Opdrachtnemer verbindt zich het overeengekomen werktuig of de
overeengekomen machine met uitrusting in goede staat ter beschikking
te stellen voor de overeengekomen periode, gelijk de opdrachtgever
verplicht is het materieel van de opdrachtnemer aan te nemen met inachtneming
van de overeengekomen termijn en eventueel overeengekomen
opzegtermijn.
11.2. Bij het in ontvangst nemen van het huurobject dient opdrachtgever
zorgvuldig het huurobject op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid
te onderzoeken. Indien opdrachtgever daarbij gebreken of tekorten
ontdekt, dient hij deze onverwijld schriftelijk aan opdrachtnemer te
melden.
11.3. Meeruren worden doorberekend, minderuren worden niet verrekend
tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
11.4. Opdrachtgever is verplicht het huurobject te gebruiken uitsluitend
binnen het kader waarvoor het huurobject naar zijn aard geschikt is en
alleen voor het doel waarvoor het gehuurd is.
11.5. Opdrachtgever gebruikt het huurobject met het in acht nemen
van de aanwijzingen, die opdrachtnemer hem door middel van instructieboeken
e.d. of anderszins verstrekt. Opdrachtgever verklaart voldoende
ervaring en deskundigheid te hebben met betrekking tot het
huurobject.
11.6. Opdrachtgever inspecteert het huurobject doorlopend op de
goede werking en, voor zover niet anders is overeengekomen, verricht
hij tijdig het benodigde dagelijks onderhoud voor behoud van de goede
werking, één en ander conform de specificaties van de fabrikant.
11.7. De kosten van onderhoud en reparatie, alles voor zover deze het
gevolg zijn van normale slijtage bij een behoorlijk gebruik overeenkomstig
de bestemming, zijn voor rekening van opdrachtnemer.
11.8. Opdrachtgever treft alle redelijke maatregelen ter voorkoming van
beschadiging en/of verlies van het huurobject.
11.9. Opdrachtgever dient alle gebruikelijke maatregelen te nemen om
diefstal van het huurobject te voorkomen. Opdrachtgever is aansprakelijk
voor diefstal en verduistering van het huurobject.
11.10. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor deskundigheid van
de machinist voor het bedienen van het materieel en opdrachtgever is
verantwoordelijk voor instructie van de machinist.
11.11. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd
en hoe ook aan het huurobject toegebracht of ontstaan tijdens
de huurperiode. Na ontdekking van een gebrek, tekort of beschadiging
cumelavoorwaarden Gedeponeerd bij de rechtbank van Utrecht onder nummer 329/2008
aan het huurobject, zet opdrachtgever het gebruik ervan niet voort dan
na overleg met opdrachtnemer. Laat opdrachtgever (tijdig) overleg met
opdrachtnemer na, dan komt of blijft schade als gevolg van voortgezet
gebruik voor rekening van opdrachtgever.
11.12. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, hoe dan ook
genaamd en hoe ook door het huurobject toegebracht of ontstaan aan
zichtbare en niet-zichtbare roerende of niet-roerende zaken/eigendommen
van derden (bv. ondergrondse kabels en leidingen).
11.13. Opdrachtgever of machinist die het gehuurde object komt halen
bij de opdrachtnemer dient zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
11.14. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan of door
het verhuurde tijdens transporten, dus ook tussentijds, die door of in
opdracht van opdrachtgever worden uitgevoerd, hoe en door wie dan
ook ontstaan.
11.15. Wanneer opdrachtnemer of diens gemachtigde de soort en het
aantal gemaakte verhuururen op werkbonnen registreert, worden deze
wekelijks opgemaakt en door beide partijen voor akkoord ondertekend.
Maakt opdrachtgever of diens gemachtigde geen gebruik van de geboden
gelegenheid tot ondertekening, dan wordt opdrachtgever geacht
zich met de inhoud van de werkbonnen te verenigen.
11.16. Het is opdrachtgever verboden het huurobject in huur, onderhuur,
gebruik of anderszins aan derden ter beschikking te stellen zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.
11.17. Opdrachtgever dient door hem ingehuurd materieel voor 15.00
uur af te melden bij opdrachtnemer indien dit materieel de volgende
dag niet meer ingehuurd wordt. Zo niet, dan brengt opdrachtnemer
een extra dag huur bij opdrachtgever van ingehuurde materieel in rekening.
11.18. Bij niet tijdige teruglevering van het (gehuurde) materieel na afloop
van de huurperiode is de opdrachtgever verplicht de schade voortvloeiende
uit deze overschrijding aan opdrachtnemer te vergoeden.
11.19. De huurperiode wordt vastgesteld in 1 of meer hele dagen en
vangt aan op de dag van aflevering van het huurobject en eindigt op
de dag, waarop het huurobject compleet door de opdrachtnemer in ontvangst
is genomen.
11.20. Indien niet anders is overeengekomen zijn de prijzen van verhuur
exclusief brandstofkosten en aan- en afvoerkosten.
11.21. Wanneer opdrachtgever het door hem gehuurde werkmaterieel
verzekert dient de verzekeringsdekking tenminste gelijkwaardig te zijn
aan de voorwaarden van de Nederlandse Beurspolis voor Landmateriaal
2006, rubriek 4.1.1: Casco Standaard en rubriek 4.2.2: Aansprakelijkheid
Uitgebreid.
11.22. Wanneer opdrachtgever het door hem gebruikte werkmaterieel
verzekert, moet de aansprakelijkheidsverzekering voor het ingehuurde
materieel de opdrachtnemer in haar hoedanigheid van opdrachtgever/
houder van het werkmaterieel, meeverzekeren. Opdrachtgever verleent
uitdrukkelijk en onherroepelijk toestemming aan opdrachtnemer
om aan die verzekering rechten te ontlenen. Indien dit lid niet wordt
nagekomen of opdrachtgever een andere verplichting in dit artikel niet
is nagekomen, en opdrachtnemer door een derde aangesproken wordt
tot het betalen van enige schadevergoeding, is opdrachtgever verplicht
opdrachtnemer volledig te vrijwaren en opdrachtnemer alles te vergoeden
wat opdrachtnemer aan deze derde moet voldoen.
11.23. Opdrachtgever betaalt bij enig evenement in relatie tot het huurobject
waarbij een beroep wordt gedaan op de verzekering van de
opdrachtnemer, het totale eigen risico en alle daaruit voortvloeiende
schade.
Aansprakelijkheid
12.1. Opdrachtnemer beperkt zijn aansprakelijkheid tot schade die
door opdrachtgever is geleden als gevolg van opzet of grove schuld
van opdrachtnemer, en overigens met inachtneming van het hierna
volgende.
12.2. Schade waarvoor aansprakelijkheid nadrukkelijk is uitgesloten:
a. gevolgschade, waaronder o.a. bedrijfsschade, stagnatieschade
en gederfde winst;
b. opzichtschade: schade aan goederen die opdrachtnemer voor
opdrachtgever vervoert, bewerkt, behandelt, huurt, leent, gebruikt,
bewaart, of om welke andere reden dan ook onder zich heeft;
c. schade veroorzaakt door hulppersonen, ingeschakeld door
opdrachtgever of derden, ook indien sprake is van opzet of
grove schuld;
d. schade die opdrachtgever lijdt door claims van derden;
e. structuurbederf van de bodem;
f. Schade ontstaan door bespuiting met gewasbeschermingsmiddelen
welke niet voor rekening van opdrachtnemer behoren
te komen zoals door opdrachtgever aangereikte of geadviseerde
gewasbeschermingsmiddelen etc.
12.3. Opdrachtgever dient zich desgewenst zelf tegen schade zoals
genoemd in artikel 12.2 te verzekeren.
12.4. De aansprakelijkheid wordt overigens beperkt tot het factuurbedrag
van de betreffende werkzaamheden met een maximum van
€10.000,-.
12.5. Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden van de
afgesloten verzekeringen nadere informatie worden verschaft.
Reclames
13.1. Zichtbare gebreken dienen binnen 24 uur na feitelijke afgifte van
de zaak of oplevering van het werk schriftelijk aan opdrachtnemer gemeld
te worden.
13.2. Overige gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld binnen
bekwame tijd nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden moeten
zijn ontdekt.
13.3. Na het verstrijken van deze termijnen vervalt het recht zich op het
gebrek te mogen beroepen.
13.4. Het indienen van reclame heft de betalingverplichting niet op.
13.5. Het is opdrachtnemer uitdrukkelijk toegestaan bij de uitvoering
van de werkzaamheden af te wijken van een eerder uitgebracht advies,
verstrekt plan of tekening, aangezien dit advies, verstrekt plan of
tekening een uitvoeringsplan is dat opgesteld is voor aanvang van de
werkzaamheden, en tijdens de werkzaamheden het soms dienstig kan
zijn wijzigingen door te voeren.
13.6. Het recht op reclame verjaart na verloop van één jaar na beëindiging
van de werkzaamheden of oplevering van het werk.
Betaling
14.1. Opdrachtgever is gehouden de factuur te betalen binnen de op de
factuur vermelde termijn.
14.2. Uitgesloten is het recht van opdrachtgever om niet erkende vorderingen
met elkaar te verrekenen.
14.3. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever failliet is gegaan, surseance van betaling aanvraagt,
of is toegelaten tot een schuldsanering;
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever is gelegd;
d. de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden;
e. de opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld
of overlijdt.
Openbare weg
15.1. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor het schoonmaken en
schoonhouden van de openbare weg voor, tijdens en na werkzaamheden
waarbij de openbare weg gebruikt wordt voor de werkzaamheden.
Wanneer hij dit niet doet, is hij gehouden dit opdrachtnemer voor aanvang
van de werkzaamheden schriftelijk mede te delen.
15.2. Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd zelf het schoonmaken
en schoonhouden van de openbare weg ter hand te nemen. De kosten
die hij hiervoor maakt brengt hij in rekening bij opdrachtgever, tenzij opdrachtgever
met opdrachtnemer overeenkomt dat opdrachtgever voor
deze werkzaamheden zorg draagt.
15.3. Opdrachtnemer draagt zorg voor plaatsing van waarschuwingsborden
en is gerechtigd de kosten die hij hiervoor maakt in rekening te
brengen bij opdrachtgever.
Levering van goederen
16.1. De plaats van levering is de door opdrachtgever bepaalde locatie
welke ontsloten is door een verharde weg. Vanaf het moment van levering
zijn de goederen voor risico van de opdrachtgever. Hiervan kan
slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
16.2. Behoudens schriftelijk afwijkende overeenkomst komen de kosten
van het transport, lossen en verzekering voor rekening van opdrachtgever.
Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
17.1. Opdrachtnemer heeft een eigendomsvoorbehoud als bedoeld in
artikel 3:92 BW op alle door hem geleverde zaken ter zake van de vorderingen
betreffende de tegenprestatie voor door opdrachtnemer aan
opdrachtgever krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken
of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de
opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter
zake van de vorderingen wegens te kort schieten in de nakoming van
zodanige overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Opdrachtgever is verplicht zich te onthouden van iedere handeling
die aan voornoemd eigendomsvoorbehoud afbreuk doet, zoals
het vestigen van een pandrecht, overdracht aan een derde, verkoop
of montage.
17.2. Opdrachtnemer heeft een retentierecht op aan hem ter bewerking,
reparatie of bewaring aangeboden zaken. In geval opdrachtnemer
daarop een beroep doet, vervalt dat recht niet door het stellen van
zekerheid door opdrachtgever.
Garantie
18. Garantie wordt alleen verleend indien dit nadrukkelijk is overeengekomen
en daartoe een schriftelijk garantiebewijs is afgegeven. Indien
niet door opdrachtnemer, maar door de fabrikant of een andere
leverancier garantie is gegeven is opdrachtnemer bij die overeenkomst
geen partij en zal hij desgewenst slechts bemiddeling verlenen bij de
afwikkeling van de garantieclaim.
Inkoop van goederen en diensten
19.1 Dit artikel is van toepassing op alle overeenkomsten waarbij de
gebruiker van deze algemene voorwaarden goederen koopt dan wel
diensten afneemt van derden, verder te noemen “leverancier”, met uitsluiting
van eventuele algemene voorwaarden van leverancier.
19.2 De betalingstermijn die op de factuur van leverancier is aangeduid
begint pas te lopen vanaf het moment dat gebruiker het geleverde expliciet
heeft goedgekeurd.
19.3 Gebruiker is gerechtigd betaling van de factuur op te schorten
indien hij tekortkomingen in het geleverde constateert.
19.4 Gebruiker is gerechtigd het te betalen bedrag te verreken met
bedragen die de leverancier aan de gebruiker verschuldigd is.
19.5 De termijn van levering is uitdrukkelijk een fatale termijn. Na verstrijken
van deze termijn is de leverancier zonder nadere ingebrekestelling
in verzuim.
19.6 Leverancier staat in voor de deugdelijkheid van haar product en
verklaart dat haar product voldoet aan alle relevante Nederlandse en
Europese wetgeving.
19.7 Indien leverancier tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen
in het kader van de in artikel 19.1 omschreven overeenkomst, is
leverancier aansprakelijk voor alle schade die gebruiker hierdoor lijdt.
Rechtsforum
20.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
20.2 Geschillen zullen worden beslecht door de plaatselijk bevoegde
rechter in de vestiging plaats van opdrachtnemer. Het is opdrachtnemer
echter toegestaan zich te wenden tot de rechter die bevoegd is in
de woonplaats van opdrachtgever.
20.3 Partijen kunnen schriftelijk een andere vorm van geschillenbeslechting
zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.
myspace hit counter